Elsőpénteki engesztelő virrasztás a Sziklatemplomban

Október 6-án, első pénteken folytatjuk az engesztelő virrasztást nemzetünk lelki megújulásásért

2017. október 6.

Október 6-án, első pénteken a 20 órai szentmise és Befejező imaóra után folytatjuk az engesztelő szentségimádást lelki megújulásunkért, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Ezek az ima alkalmak az Eucharisztikus Kongresszusra való készület szerves részét is képezik.

Virrasztásunkkal egyben Magyarok Nagyasszonya október 8-i főünnepére is készülünk, amely a Sziklatemplom valamint a Márianosztrai Bazilika főbúcsúja, és imádkozunk nemzetünkért, amelyért a tizenhárom aradi vértanú életét áldozta ezen a napon.

"Nagyon vigyázzatok tehát testvérek arra, hogyan éltek: ne oktalanul, hanem bölcsen. Használjátok föl az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet. Inkább Szentlélekkel teljetek el. Egymást közt zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zengedezzetek szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának."
(Ef 5,15-20)

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket ezekre az ima alkalmakra!

Pálos testvérek


Könyörögjünk! 
Urunk és Istenünk, Mindenható Atyánk, töredelmes lélekkel és alázatos szívvel borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Fiad színe elé küzdő Egyházadért. Világosítsd meg elménket, gyújtsd lángra szívünket, hogy visszatérjünk első szeretetünkhöz és valóban a föld sója és a világ világossága legyünk, hiszen erre kaptunk Tőled meghívást. Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben megvalljunk téged a Dicsőséges Szentháromságban. Hozzád fohászkodunk azokért is, akik üldözik egyházadat, és akik még nem ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki az Út az Igazság és az Élet! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel hirdessük az Örömhírt és építsük a Te Országodat! A mi urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen


Ima 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Forrás: www.iec2020.hu 

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról az esemény honlapján bővebben olvashatnak.