Elsőpénteki engesztelő virrasztás a Sziklatemplomban

Március 2-án, első pénteken folytatjuk az engesztelő virrasztást nemzetünk lelki megújulásásért.

2018. március 2.

Március 2-án, első pénteken, a 20 órai szentmise és Befejező imaóra után folytatjuk az engesztelő szentségimádást lelki megújulásunkért, hogy igaz keresztényként valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. 

A február 2-i alkalomtól kezdődően az engesztelő virrasztásokat (kb. 23.45-től) ünnepélyes szentmisével zárjuk, mely összeköti első pénteket első szombattal, Jézus Szívét Szűz Mária Szeplőtelen Szívével.

A Szentóra menete az eddigiekhez hasonló lesz, azzal a kiegészítéssel, hogy kb. 23.00 és 23.30 között lehetőség lesz személyes imádsággal is megszólítani az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust. Ez lehet saját magunk által megfogalmazott, illetve szentektől, Szentírásból, stb. idézett ima. Többünk tapasztalata, hogy ezek a személyes megszólítások mélyítik és közvetlenebbé teszik a kapcsolatot Jézussal. Merjük megélni, hogy – méltatlanságunk ellenére – testvérei vagyunk, és barátai is lehetünk.

Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki. János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”

(Mk. 1, 9-15)

Ezek az ima alkalmak az Eucharisztikus Kongresszusra való készület szerves részét is képezik. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket ezekre az ima alkalmakra!

Pálos testvérek


Könyörögjünk! 
Urunk és Istenünk, Mindenható Atyánk, töredelmes lélekkel és alázatos szívvel borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Fiad színe elé küzdő Egyházadért. Világosítsd meg elménket, gyújtsd lángra szívünket, hogy visszatérjünk első szeretetünkhöz és valóban a föld sója és a világ világossága legyünk, hiszen erre kaptunk Tőled meghívást. Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben megvalljunk téged a Dicsőséges Szentháromságban. Hozzád fohászkodunk azokért is, akik üldözik egyházadat, és akik még nem ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki az Út az Igazság és az Élet! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel hirdessük az Örömhírt és építsük a Te Országodat! A mi urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen


Ima 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Forrás: www.iec2020.hu 

A 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról az esemény honlapján bővebben olvashatnak.