Elsőpénteki engesztelő virrasztás a Sziklatemplomban

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén folytatjuk az engesztelő virrasztást. 

2021. július 2.

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, elsőpénteken folytatjuk az engesztelő virrasztást az Oltáriszentség előtt, küzdő, zarándok Egyházunkért. A virrasztás most a 20 órai ünnepi szentmisével kezdődik majd kb. 21 órától lesz az engesztelő szentségimádás, amely után most nem lesz szentmise.

Ezek az ima alkalmak, melyek a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tiszteletére bemutatott szentmisével zárulnak, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület szerves részét is képezik.

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket ezekre az ima alkalmakra!

Pálos testvérek


Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: „Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Erre Mária így szólt:

„Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben. Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát: lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mily nagy dolgokat művelt velem ő, a hatalmas és szent! Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével: szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le a trónjukról, de fölemeli az alázatosokat. Éhezőket tölt be minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Fölkarolja szolgáját, Izraelt, s amint megígérte atyáinknak, nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre.” Mária mintegy három hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába. (Lk 1,39-56)

 


Könyörögjünk! 
Urunk és Istenünk, Mindenható Atyánk, töredelmes lélekkel és alázatos szívvel borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Fiad színe elé küzdő Egyházadért. Világosítsd meg elménket, gyújtsd lángra szívünket, hogy visszatérjünk első szeretetünkhöz és valóban a föld sója és a világ világossága legyünk, hiszen erre kaptunk Tőled meghívást. Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben megvalljunk téged a Dicsőséges Szentháromságban. Hozzád fohászkodunk azokért is, akik üldözik egyházadat, és akik még nem ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki az Út az Igazság és az Élet! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel hirdessük az Örömhírt és építsük a Te Országodat! A mi urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen


Ima 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.

Forrás: www.iec2020.hu 

A 2021-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról az esemény honlapján bővebben olvashatnak.