Konfrátereink

A pálos konfraternitás

A pálosok a XIV. század első felében hívták életre rendjük pasztorációs munkájának szerves kiegészítéseként a konfráterek intézményét. Jótevőiket - főleg a kolostoralapításokat támogató, birtokadományozó királyokat, főurakat, főpapokat és nemeseket - konfrátereikké fogadták. Ez annyit jelentett, hogy részeseivé tették őket mindazoknak a lelki kincseknek, amelyeket a Rend tagjai istenes életükkel maguknak szereztek. A konfraternitás fogalma alatt így a pálosok a hála jeléül adott tiszteletbeli rendtagságot értették és értik mind a mai napig.

A konfraternitás első írásos nyoma Eggerer András (+1672; rendi történetíró) Annalesében (Rendi Évkönyvében) található, mely szerint Tristianus rendfőnök kívánságára az 1363. évi nagykáptalan kimondta, hogy a Rend imádsággal fejezze ki háláját a meghalt jótevők és konfráterek iránt. Az ekkor hozott rendelkezés a klerikust (papok, kispapok) a teljes zsoltároskönyv, a konverzust (segítőtestvér) 150 Miatyánk és Üdvözlégy elmondására kötelezte.

Ugyancsak Eggerernél található az első konfráteri oklevél leírása, melyet a lengyel királyi családnak adtak. Ez, hibátlan formájával, kifejezésbeli készségével, tartalmával és szövegezése gyakorlottságával igazolja, hogy Mátyás király korában a konfraternitás a lengyel tartományban már tökéletes formájában megvolt. Az oklevél szövege így hangzik:

Kázmér Úrnak, Felséges Fejedelmünknek, Isten kegyelméből Lengyelország Királyának, Litvánia Nagyhercegének, Orosz- és Poroszország Urának és Örökösének s a Felséges László Fejedelem Úrnak, Isten ugyanazon kegyelméből Csehország királyának, Morvaország stb. Őrgrófjának, a Felséges Erzsébet Asszonynak, Isten kegyelméből Lengyelország Királynőjének és Ausztria hercegnőjének, ugyanazon Kázmér Király Úr Hitvesének és a Fenséges Kázmér, Albert, Sándor, Zsigmond és Frigyes Herceguraknak, a Király és Királyné fiainak, továbbá leányainak, Hedvig és Zsófia Erzsébetnek üdvösséget (kíván) mindannyiunk Üdvözítőjétől Első Remete Szent Pál rendjén lévő Fráter Jakab, az isteni Ágoston püspök és jeles egyházdoktor Regulájára fogadalmat tett, Lengyelországban és Szilézia részeiben élő Testvérek tartományfőnöke és Casimiriában (Krakkóban) Szent Szaniszló sziklai monostorának perjele.
Felségtek dicséretes áhítatát és égi kívánságát, melyet a Mindenható Isten tisztelete és Első Remete Szent Pál, nemes Atyánk dicsőséges érdemei miatt, irántunk és a mi szent rendünk iránt nyilvánítva hálásan fogadunk és nem alaptalanul reméljük, hogy Krisztus is fogadja s ezt viszonozni óhajtja: Kegyelmességteket Rendünk Konfraternitásába beiktatjuk ebben az életben s a halálban szintén minden misénkben, imánkban, ájtatosságunkban, zsolozsmázásunkban, virrasztásunkban, böjtölésünkben, fegyelemtartásunkban és munkánkban íme örömmel részesítjük, úgyszintén jócselekedeteinkben, melyeket mostan és a jövőben, bárhol élő minden egyes Testvérünk által művelni méltóztatik a mi Üdvözítőnk kegyelme, amennyiben Felségtek érdemszerző jámborsága eléri, hogy ezen és egyéb áhítatos gyakorlatok által a jelen életben kegyelmet, a jövendőben pedig dicsőséget legyen méltó szerezni a mi Urunk segítségével. Kelt, Krakkóban 1472. augusztus 12-én

Eggerer András, rendi történetíró

Ebből az oklevélből kitűnik, hogy ezek a világiak a konfraternitásba való felvétel által a rendi közösségbe tartoznak, és a Rend minden lelki javában részesülnek.

Érdekességként álljon itt néhány név a konfráterek lajstromából mely korántsem a teljes lista:

Konfráterek a mohácsi vészig
1496 | Vízaknai András és neje, Anna és gyermekei, Ferenc és Margit, valamint testvérei, Gergely, Orbán és Farkas és ezek gyermekei,
1508 | Ferenc áldozópap Nagyharsányból,
1519 | Drágffy János fiának Bertalannak felesége: Anna,
1520 | Szotyori István, Báthory Katalin, Horváth János, Benedictus de Neylak, Péter és András pap, Orsolya, Katalin, Margit, Dorottya és Borbála úrnők, Berzeviczy Margit, Füssy János, Tassy Péter, Cristophorus de Dubo, Petrus de Polyanka, Nagy Ferenc György, Soldos István, Nagy Katalin, Nádasdy Mátyás és leánya Katalin, Károlyi ferenc és szülei Benedek és Anna, továbbá testvérei és rokonai, Georgius Csanády de Riba, Leonardus de Riba, Gyürki Miklós és István, Nagybicsei László és családja,
1521 | Perényi Imre nádor özvegye, Kanizsay Dorottya, Csáky Márton és felesége Zsófia és anyja Erzsébet; Schara János és felesége Katalin, Valentinus de Marchiya custos et canonicus Nitriensis Colomannus Pálmai,
1522 | Hommonai Drugeth András, János, Ferenc; Posgay András, Dorottya, Mátyás,
1523 | Beszterczei Massla János és felesége Cecília és leánya Anna,
1524 | Kozma Ambrus, Nagy István, Oroszi Kozma, Szolyossy Balázs, Lukács és Márton, Nagydobosi Tóth Lőrinc, Báthory Balázs, Hodali Szabó János, Turóczy Bálint, Almás Margit,
1525 | Báthory Miklós és felesége Bethlen Erzsébet és gyermekei, Balásközy János,
1529 | Bánffy Dorottya és fia György és leányai Erzsébet, Zsófia és Anna, Nyitray Albert magister,
A mohácsi vész után nincs tudomásunk olyanokról, akiket a rendi konfraternitásba felvettek volna.


1715 - 1768 | I. József császár és király, Keresztély Ágost magyar bíboros hercegprímás, Esterházy Pál nádor, Szécheny Pál kalocsai érsek, Lippay Miklós vágújhelyi prépost, Guarien Antal referendarius, Perekrith György váradi apát plébános, Gothal Gábor báró és felesége, Hruskovicz Márk pandorfi plébános, Schmidt Tóbiás (a Lichteinstein család kancellistája), Selegovics István zágrábi püspök, gróf Erdődy Kristóf kamarás, gróf Ratkay Zsigmond, gróf Thoroczkay István, Keglevich Erzsébet grófnő, Znika János címzetes püspök, Patacsics László, Rosanics István, Philepp Ádám nagyszombati konzul, Harsányi János, Kappi Gábor, Gundiannin Annamária, Rauscher Jakab érseki titkár, Pyber László esztergomi kanonok, Kürtössy András címzetes püspök, Újfalussi Tóbiás váci kanonok, Thaun János kincstári kamarai elnök, Greiner József, a soproni posta igazgatója, Móra János és felesége, gróf Pucheim Antal Ferenc bécsújhelyi püspök, Kempmüllner János bécsújhelyi kapitány, Hajdú Teréz grófnő, a Mansfeld hercegi család tagjai, Subarich Gergely, Bedekovics Miklós zágrábi kanonok, báró Patacsics Boldizsár és felesége, Novák Tamás zágrábi püspök, gróf Ratkay Ádám zenggi püspök gróf Erdődy Ádám nyitrai és gróf Erdődy Gábor egri püspök, gróf Erdődy József, Báró Berényi Péter, gróf Zaurer és felesége, Mednyánszky László c. püspök, Mallonyay Pál cikádori apát, Terlischheron Jakab Szerbia kormányzója, Montforti Antal gróf és egész családja, Wencz József Ferenc rottenburgi kanonok és testvérei, Fronbenius Ferdinánd fürsteinbergi herceg és felesége, gróf Druskoczy István apát Kevenhüller Zsigmond bécsi helytartó, gróf Sinzendorff János és családja, Olasz Pál c. püspök, gróf Thun Remédiusz csehországi helytartó, Lajos Wlodawia grófja és Litvánia nagyhercege, Stupovi Sembek János lengyel kancellár és kormányzó, Lantér Mária Rozália grófnő, az orsolyiták főnöknője, Krasovszky Buczy Mihály varsói kanonok és c. prépost, Nádasdy Pál kir. Tanácsos, Szedleczky Márton Pest-megye alispánja, Piess György zágrábi kanonok és császmai prépost, Dumbovics György zágrábi, Berkessi András váci kanonok, Marszonjay Ferenc szakolcai tanácsos, báró Csikszentkirályi Andrássy József, gróf Ratkay József Károly és neje, gróf Keglevich Krisztina, gróf Wurmbrandt József és felesége, Kewenhüller Erzsébet grófnő, gróf Keglevich Péter, gróf Forgách Pál és Csáky Miklós gróf nagyváradi nagyprépostok, Pethő Zsigmond Zemplén megye főspánja, gróf Erdődy Imre, Schmidt Gergely, Frieweiss Mihály, Jambrehovics János kanonok, gróf Draskovich János horvát-szlavón bán, III. Ágost és III. János lengyel királyok, Somborsi Korvin Antal Mihály gróf, gróf Wagensberg Zsigmond, gróf Hadik Ferenc, báró Roden András József.


A Pálos Rend magyar földre való visszatérése után felvett személyek
1934 - 1950 | gróf Zichy Gyula pécsi püspök, majd kalocsai érsek, Pfeiffer Gyula államtitkár, Hollósy Endre nyugalmazott MÁV intéző,


Konfráterek a Rend legújabbkori történelmében
Dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek, Dr. Cserháti József pécsi püspök, Kalász Gyula atya, a pécsi Pálos Templom igazgatója, Dr. Szabó László történész,


1987 | Dr. Szeifert Ferenc csolnoki plébános,
1988 | Dr. Balpataki Béla sajóládi plébános,
1993 | Dr. Szilárdfy Zoltán atya egyetemi tanár,
1998 | Rónaszéki Elemér,
2004 | Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Dr. Szentirmay Tamás a Magyar Pálos Rend Tartományfőnöki Hivatalának a vezetője,
2006 | Milus Ferenc győri egyházmegyés pap, Dr. Sarbak Gábor irodalomtörténész, a Szent István Társulat elnöke, Dobróka László Pálosvörösmart polgármestere,
2009 | Mayer Mihály pécsi megyéspüspök,
2011 | Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Dr. Török József professzor,
2014 | Dr. Bőzsöny Ferenc a Kossuth Rádió nyugalmazott bemondója, Tasnádi Tamás bányamérnök, Dr. Darvas Kozma József esperes-plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papja,
2016 | Arató László, a pálos rend legújabb kori történetének kutatója

Konfrátereink az Eggerer András által megörökített oklevélhez hasonló latin nyelvű dokumentumot kapnak.

Konfráterek imája
Istenem, én mint gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem, és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is.

Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének a Szentháromság dicsőségére és a lelkek üdvéért. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom, és így kívánok Neki engedelmeskedni. Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom.

Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmeid által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapos keresztjeimet. Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni, ami egyben a Szeplőtelen Szív óhaja. Mindezek megvalósításához kérem a jó Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását, és a szent angyalokat hívom segítségül.
Amen.