Magunkról

Bár lelkipásztori munkát is vállalunk, az imádságot, elmélkedést, a magány szeretetét, a közös életet tartjuk elsődlegesnek.

Egykor az úttalan pusztáknak útjain járva
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink
S barlangok rejtették őket el a világtól.
Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap, emelte
Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort,
Jöttek is ide hozzá a Testvérek seregestől
S elhagyva a magányt kezdtek közös életet élni.
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke.
Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadoznak.

(Fráter Varsányi István verse a pilisi Szent Kereszt kolostor alapításáról.
Arcok a magyar középkorból, Szépirodalmi Könykiadó, 1983, 42.oldal)

A pálosok rendje az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend. Alapítójuk Boldog Özséb esztergomi kanonok volt. 1246-ban – alig néhány évvel a tatárok egész országot elpusztító betörése után – rangjáról lemondva, vagyonát szétosztotta a szegények között, és remeteségbe vonult.

Egyik éjszaka látomásban égi figyelmeztetést kapott. Mély imába merült a barlangjánál felállított egyszerű fakereszt előtt, amikor hirtelen világosság zavarta meg. A környező fákon apró lángok gyulladtak ki, melyek fénye mind erősebb lett, majd egyetlen, hatalmas tüzes gömbbé olvadtak össze. A látomásból Özséb megértette, hogy a szétszórtan élő remetéket egyetlen közösségbe kell összefognia, mert így lesz remény arra, hogy egyéni megszentelődésük mellett másokban is felgyújthatják Isten fényét, és ezzel megújíthatják, biztatóbbá tehetik a magyar életet. 

Özséb atya hívására az addig szétszórtan élő remeték csoportokba szerveződtek, egyes – a pilisinél korábban alakult – közösségek pedig csatlakoztak hozzájuk, Özsébet választva vezetőjüknek. 1250-ben maga is hozzálátott, hogy társaival együtt felépítse kolostorát és templomát, melyet a Szent Keresztről nevezett el. A rend védőszentjéül a III. században élt Remete Szent Pált választotta, akinek példáját nálunk is sokat követték a századok során. A hagyomány szerint ő volt az első, aki Krisztus szeretetéért elhagyva a világot, az egyiptomi puszta magányába vonult, ahol imádkozva és vezekelve töltötte egész életét.

A pálos kolostorok száma rohamosan növekedett szerte az országban. Ez is igazolja, hogy Istennek terve volt a Pálos Renddel. Feladatuk – akárcsak napjainkban – a lélek és nemzetmentés volt. Az Isten imádásában töltött csendes, elvonult életükkel engeszteltek a magyarságért. „Nem engedték, hogy a világ magával ragadja őket, inkább ők ragadták magukkal a világot Istenhez.” A pálosok évszázadokon keresztül igyekeztek közösségben élve is megőrizni a remeteség lelkületét. A történelem sodrása azonban különféle kihívások elé állította a fehér barátokat, akik mindig érzékeny figyelemmel voltak a magyar nép szükségletei iránt. Ez újabb és újabb feladatok vállalását igényelte tőlük: lelkipásztori munkát, iskolavezetést, betegápolást, misszionálást az ellenreformáció idején, stb. De a megújulás időszakaiban mindig az ősi lelkülethez igyekeztek visszatérni. Ebben megtisztulva azután újra elindultak a magyar és a környező országok népeinek szolgálatára. Az évszázadok során a pálosok számos buzgó, szent életű szerzetessel, lelkipásztorral, tudóssal, sőt vértanúval is gazdagították országunkat.

***

Melyek a pálos szerzetesek mai törekvései? Szeretnénk, ha Magyarországon újra elevenen izzana a remete szellem, elsősorban azáltal, hogy mi magunk, pálosok megéljük azt. De mit is jelent ez? A magány és a csend szeretetét, az elmélkedő imádságot, a kísértésekkel szemben tudatosan vállalt harcot, és bizonyos elzártságot a világtól, ami korántsem az emberek megvetését vagy a tőlük való elfordulást jelenti, hanem az Isten iránti szeretet elmélyülését, önmagunk elfogadását. Mindezzel segíteni törekszünk másoknak is, de egyúttal tanúságot akarunk tenni arról, hogy minden csak Isten iránti szeretet által válik nemessé, értékessé. Ezért, bár lelkipásztori munkát is vállalunk, az imádságot, elmélkedést, a magány szeretetét, a közös életet tartjuk elsődlegesnek. Ezek mellett jelen kell lennie életünkben a Szent Kereszt tiszteletének, vagyis az áldozatkész lelkületnek. A fogadalmak minden Istennek szentelt életben a teljes önátadás, az önfegyelem, a lemondás és a vezeklés formái. Ha valaki mindezt úgy éli meg, mint Krisztus, aki önmagát adta értünk, akkor boldog pálos lesz. A kereszt tehát a teljes odaadás jele. Odaajándékozom magamat a fogadalmakban, de a közösségi életben is, ami rendtársaim elviselését, teljes elfogadását, szeretetben megnyilvánuló szolgálatát jelenti. Az odaadás áldozatának másik jele, hogy ritkán láthatom rokonaimat, régi barátaimat, ismerőseimet. Mindezt őszintén, művészi egyszerűséggel tenni nem kis dolog, és csak úgy lehetséges, ha tudatossá válik bennem az, hogy odaadásom nem más, mint elfogadás. Isten csodálatos meghívásának elfogadása.

Mitől magyar ez a szerzetesrend? Nemcsak alapítása miatt, hanem mert a magyar történelem formálta arculatát. Pázmány Péter így írt egykor a Pálos Rendről: „Ha tudni akarod az ország sorsos állapotát, tekints Remete Szent Pál Rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája. De ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország felemelkedőben van.” Pázmány Péter igazáról maga a történelem tanúskodik.

Ezzel a rövid ismertetővel a magyar nemzetért engesztelő Pálos Rendet szándékoztuk bemutatni elsősorban minden érdeklődő fiatalnak, – akik szívük mélyén hallják a hívást, amely a pálosok közösségébe szólítja őket, hogy Remete Szent Pál és Boldog Özséb példája szerint osztatlan szívvel szolgálják az Urat – de minden magyar testvérünknek is, hogy imáikat kérjük szerzetesi és papi hivatásokért! Ha megtelnek a kolostorok, a plébániák is több „munkással” gyarapodnak.

P. Bátor Botond OSPPE

Égi Édesanyánk, Világ Királynője! Nevednek erejével zúzd össze a Sátánt minden eszközével együtt! Belőlünk pedig nevelj szenteket a kegyelem által. Győzd le bennünk a világ szellemét és győzd meg átalunk a világot, hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa a Te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen. Amen